กรรมการสภา มทร.ธัญบุรี

 

 

สภามหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี

Th. /  Eng

นายสุนทร  อรุณานนท์ชัย
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประวัติ


นายสู่บุญ วุฒิวงศ์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธีญบุรี
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์และด้านการบริหารงบประมาณและการเงิน
ประวัติ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา  โพธิ์พ่วง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประวัติ

 

alt src=images/stories/02/02.jpg
ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์
และด้านการบริหารงบประมาณและการเงิน
ประวัติ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชอบ  ไชยเวช
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประวัติ
 

ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประวัติ

   

หน้า 5 จาก 5