คำสั่ง ประกาศ มหาวิทยาลัย

คำั่สั่งและประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2554 ครั้งที่ 1

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและติดตามจรรยาบรรณของข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คำสั่งแต่งตั้งคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก
คำสั่งแต่งตั้งประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดี
คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
   
คำั่สั่งและประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2553 ครั้งที่ 5

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของสภามหาวิทยาลัย ที่ 4/2553

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบริหารงานบุคคล
ของสภามหาวิทยาลัย ที่ 5/2553

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัย ที่ 6/2553
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านพัฒนานักศึกษา
ของสภามหาวิทยาลัย ที่7/2553
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
ของสภามหาวิทยาัลัย ที่ 8/2553

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 9/2553

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 10/2553

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 11/2553

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารที่ไม่เป็นราชการ
   
คำั่สั่งและประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2552 ครั้งที่ 5

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี     

   
คำั่สั่งและประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2553 ครั้งที่ 3

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัํญบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย

   

หน้า 1 จาก 3