กำหนดการประชุมสภา ประจำปี 2554

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

กำหนดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี พ.ศ. 2554
เวลา 09.00 น
.
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  

ครั้งที่
วัน
วันที่
เดือน
เวลา
1
พฤหัสบดี
20 
มกราคม
09.00 - 12.00 น.
2
พฤหัสบดี
17 
กุมภาพันธ์
09.00 - 12.00 น.
3
พฤหัสบดี
24
มีนาคม
09.00 - 12.00 น.
4
พฤหัสบดี
21
เมษายน
09.00 - 12.00 น.
5
พฤหัสบดี
19
พฤษภาคม
09.00 - 12.00 น.
6
พฤหัสบดี
23
มิถุนายน
09.00 - 12.00 น.
7
พฤหัสบดี
21
กรกฎาคม
09.00 - 12.00 น.
8
พฤหัสบดี
18 
สิงหาคม
09.00 - 12.00 น.
9
พฤหัสบดี
22
กันยายน
09.00 - 12.00 น.
10
พฤหัสบดี
20
ตุลาคม
09.00 - 12.00 น.
11
พฤหัสบดี
28 
พฤศจิกายน
09.00 - 12.00 น.
12
พฤหัสบดี
22
ธันวาคม
09.00 - 12.00 น.

หรือท่านสามารถเลือกดูกำหนดการประชุมได้ด้วยไฟล์ Pdf ที่นี่

   

กำหนดการประชุมประจำปี พ.ศ.2553

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

กำหนดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี พ.ศ. 2553
เวลา 09.00 12.00 
น.
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48  พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 

 

ครั้งที่
วัน
วันที่
เดือน
เวลา
หมายเหตุ
1
พฤหัสบดี
21
มกราคม
09.00– 12.00  น.
 
2
พฤหัสบดี
18
กุมภาพันธ์
09.00– 12.00  น.
 
พฤหัสบดี
18
มีนาคม
09.00– 12.00  น.
 
พฤหัสบดี
22
เมษายน
09.00– 12.00  น.
 
5
พฤหัสบดี
20 
พฤษภาคม
09.00– 12.00  น.
 
6
พฤหัสบดี
17 
มิถุนายน
09.00– 12.00  น.
 
7
พฤหัสบดี
15
กรกฎาคม
09.00– 12.00  น.
 
8
พฤหัสบดี
19
สิงหาคม
09.00– 12.00  น.
 
9
พฤหัสบดี
16 
กันยายน
09.00– 12.00  น.
 
10
พฤหัสบดี
21
ตุลาคม
09.00– 12.00  น.
 
11 
พฤหัสบดี
18 
พฤศจิกายน
09.00– 12.00  น.
 
12
พฤหัสบดี
16 
ธันวาคม
09.00– 12.00  น.
 


 

   

หน้า 1 จาก 2